SE

Sök

Gorgonzola DOP left

Konsortiets syften

Från ostmakarnas skickliga händer kommer den omisskännliga smaken av Gorgonzola PDO, som sedan lagras och exporteras över hela världen.

Gorgonzola DOP right

Våra åtaganden

01. Att skydda och övervaka produktionen av och handeln med Gorgonzola SUB och användningen av dess namn;

02. Att främja alla användbara initiativ som syftar till att skydda dess typicitet och särskilda egenskaper mot missbruk, illojal konkurrens, förfalskning, otillbörlig användning av den skyddade ursprungsbeteckningen, beteende som är förbjudet enligt lag;

03. Samarbeta med ministeriet för jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukspolitik när det gäller övervakning, skydd och bevarande av den skyddade ursprungsbeteckningen med hjälp av övervakningsagenter;

04. Samarbeta med EU, den italienska staten, regioner, autonoma provinser, offentliga och privata organ och med kontrollorganen för SUB för att på bästa sätt värdesätta och skydda den skyddade ursprungsbeteckningen genom att göra dess organisation tillgänglig;

05. Genomföra informations-, reklam- och marknadsföringsinitiativ för att öka medvetenheten och konsumtionen på alla marknader.